คำถามป้องกันบอท

สิบบวกห้า เป็นเท่าไหร่

ตอบ(ตัวเลข):