คำถามป้องกันบอท

สิบบวกสิบ เป็นเท่าไหร่

ตอบ(ตัวเลข):