คำถามป้องกันบอท

สิบบวกเจ็ด เป็นเท่าไหร่

ตอบ(ตัวเลข):