คำถามป้องกันบอท

สิบบวกหนึ่ง เป็นเท่าไหร่

ตอบ(ตัวเลข):